Opšti uslovi korišćenja i kupovine

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.remiks.com i svim njegovim sadržajima. Korišćenjem bilo kog dela sajta www.remiks.com korisnik izričito prihvata sve aktuelne opšte uslove korišćenja. Opšti uslovi korišćenja sajta, javno su objavljeni na sajtu www.remiks.com i smatra se da su svi korisnici upoznati sa njihovom sadržinom, kao i bilo kojom njihovom eventualnom izmenom i/ili dopunom, odmah po objavljivanju na sajtu. www.remiks.com sajt sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.remiks.com sajta koristite isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i na vlastitu odgovornost i Platforma d.o.o. Beograd - Novi Beograd se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.
Platforma d.o.o. polaže autorsko pravo na sav sadržaj objavljen na sajtu i svaka zloupotreba prava podložna je tužbi, a u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016. Korisnicima sajta www.remiks.com strogo je zabranjena svaka radnja preduzeta u cilju onesposobljavanja rada sajta, zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere koja postoji na sajtu, kao i korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.


Registracija - otvaranje naloga

Platforma d.o.o. Beograd ne snosi odgovornost za tačnost podataka koje je korisnik/kupac uneo prilikom registracije.
Kupac snosi odgovornost za sve posledice i/ili štetu nastalu u vezi sa podacima unetim prilikom registracije, kao i promenom istih. Promenu postojećih podataka, kupac može da obavi putem sajta, u okviru dela Moj nalog.


Privatnost podataka

Otvaranjem korisničkog naloga putem našeg sajta, korisnik/kupac je saglasan da Platforma d.o.o. ovako dobijene lične podatke i podatke o transakcijama zaključenih ugovora na daljinu, koristi za potrebe poslovanja, kao i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama, sve dok je korisnički nalog aktivan. Da bi naši zaposleni uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam ime i prezime, adresa, e-mail i telefon.
Uz pomoć navedenih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.
Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008, 104/2008, 68/2012).
Kao korisnik/kupac možete u svakom trenutku pisanim putem tražiti da Platforma d.o.o. prestane da koristi lične podatke i podatke o kupovini za navedene namene. Zahtev za prestankom korišćenja ličnih podataka i brisanje iz baze podataka, dostavljate na e-mail adresu info@remiks.com.
U svakom trenutku možete zahtevati da se vaša e-mail adresa ukloni sa newsletter liste, koja se koriste isključivo u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama remiks.com. Zahtev možete uputiti i putem kontakt forme sa sajta ili pozivom na call centar 0800 000 800.


Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci objavljeni na sajtu www.remiks.com - opisi artikala i slike, informativne su prirode i ne snosimo odgovornost za eventualne nenamerne greške u sadržaju sajta. Svi artikli prikazani na sajtu www.remiks.com su deo naše ponude, ali se ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Sve informacije o dostupnosti artikala sa sajta, možete dobiti pozivom na call centar 0800 000 800.


Saobraznost robe

Platforma d.o.o. kao prodavac, dužan je da kupcu isporuči artikle koji su saobrazni ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl.gl. RS br. 62/2014, 6/2016) (u daljem tekstu: Zakon).
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe, koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, na način kako je definisano odredbama Zakona.

Isporučena roba je saobrazna ugovoru ako:

 • ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac prikazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

U slučaju nesaobraznosti isporučene robe, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, na jedan od sledećih načina:

 • popravkom ili zamenom;
 • umanjenjem cene ili raskidom ugovora u pogledu te robe.

U slučaju da se nesobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača (npr. od dana preuzimanja robe), potrošač ima pravo da bira da se ista otkloni:

 • zamenom;
 • odgovarajućim umanjenjem cene;
 • izjavom o raskidu ugovora.

U okviru ovog roka, popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Međutim, ukoliko se nesaobraznost pojavi nakon isteka ovog roka od 6 meseci, potrošač može prvenstveno da bira između popravke ili zamene.
Ako se posle prve popravke, pojavi isti ili drugi nedostatak saobraznosti, ponovna popravka moguća je samo uz izričitu saglasnost potrošača. Posle prve popravke, potrošač ima izbor između zamene, odgovarajućeg umanjenja cene ili raskida ugovora u pogledu te robe.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, prodavac će se postarati da se proizvod zameni novim ili da vrati novac u vrednosti kupljenog proizvoda.

Ukoliko se za uređaj izdaje garancija u kojoj se predviđa i odgovornost proizvođača/uvoznika za saobraznost u dužem trajanju od 2 godine, taj rok se unosi u poseban garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. U skladu sa politikom dobavljača/uvoznika, dodatna garancija na saobraznost se može ostvariti i elektronskim putem – registracijom na predvidjenom veb-sajtu ili poštom, a u skladu sa pripadajućim uputstvom za upotrebu.
Nakon isteka dve godine, u slučaju produžene garancije na saobraznost, kupac se obraća isključivo ovlašćenom serviseru.
Kupac gubi pravo na otklanjanje saobraznosti ako se nesaobaznost (kvar) izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.


Reklamacije (Prigovori na saobraznost)

U cilju izbegavanje nesporazuma, u slučaju materijalnih nedostataka isporučene robe, kupac nema pravo na isticanje prigovora, odnosno reklamacije zbog nesaobraznosti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u vezi sa Zakonom o obligacionim odnosima u sledećim slučajevima:

 • da je potrošaču u trenutku zaključenja ugovora bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru;
 • da su u trenutku zaključenja ugovora nedostaci potrošaču bili poznati, odnosno koje nedostatke bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao potrošač moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari;
 • da potrošač nije izvršio pregled isporučene robe, odnosno nije obavestio prodavca u zakonskom roku o svim vidljivim i/ili skrivenim nedostacima iste.

Prigovor o fizičkom oštećenju proizvoda u skladu sa zakonom, kupac može uložiti e-mailom, preko kontakt forme na sajtu ili telefonom na broj call centra. Naknadni prigovori neće biti uvaženi.

Kupac može svoje pravo na reklamaciju, zbog nesaobraznosti, ostvariti pod uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Rok u kome Prodavac mora da odgovori na reklamaciju je 8 dana od datuma prijema reklamacije.

Zahtev za reklamaciju zbog nesaobraznosti, kupac može uputiti na e-mail-a adresu: info@remiks.com svakim danom ili pozivom call centra 0800 000 800.

 

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo Platforma d.o.o. Beograd - Novi Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.remiks.com

 O B A V E Š T A V A

Da u slučaju potrošačkog spora, postoji mogućnost njegovog vansudskog rešavanja pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete pronaći na sledećem linku https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/ha12.pdf . Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS može povremeno da ažurira listu, te shodno tome upućujemo potrošače i na odgovarajuću internet stranicu pomenutog ministarstva, a kako bi isti imali dodatnu mogućnost provere https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php.


Odustanak od ugovora na daljinu

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.remiks.com se smatra prodajom putem ugovora na daljinu.
Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014, 6/2016), obaveštavamo vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine:
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak (u daljem tekstu: Obrazac). Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Obrazac se dobija prilikom isporuke robe – ukoliko ga niste dobili, omogućili smo da obrazac preuzmete i na našem sajtu – možete ga preuzeti ovde.

Obrazac nam možete poslati putem e-maila koji je naveden u obrascu ili poštom. O prijemu istog ćemo vas bez odlaganja obavestiti i bićete obavešteni na koji način nam robu možete vratiti. Za sve informacije i nedoumice slobodno možete pozvati naš Call centar na broj 0800 000 800.
U slučaju prodaje robe, pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Protekom ovako definisanog roka od 14 dana, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, artikal se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo artikle koji su nekorišćeni, neoštećeni, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe/artikala, odnosno umanjenje vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana.
Potrošač može lično vratiti robu ili je poslati. Nakon prijema vašeg zahteva, obavestićemo vas kako je najbolje da nam dostavite robu.

Napomena: Troškovi vraćanja robe poštom/kurirskom službom padaju na teret kupca. Potrošač je dužan da robu vrati na adresu navedenu u obrascu.

Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac.. Trgovac vrši povraćaj novca na tekući račun kupca.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.


Cene artikala

Sve cene prikazane na sajtu www.remiks.com su iskazane u dinarima, sa uračunatim PDV-om. Plaćanje drugom valutom nije moguće na sajtu www.remiks.com.